Miljö och hållbarhet

Mänskligheten efterfrågar allt fler produkter som kräver allt mer av jordens resurser – vi behöver därför en mer hållbar tillväxt. Det krävs stora förändringar, nya resurseffektiva affärsmodeller och en ekonomi som bygger på ett kretsloppssamhälle – en cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi

Boliden Rönnskär är en världsledande återvinnare av metall från elektronikskrot och en av de viktigaste aktörerna inom cirkulär ekonomi i Sverige. Smältverket har kapacitet att återvinna motsvarande två miljoner mobiltelefoner varje dygn, året runt. Elektroniskt avfall, eller e-avfall, avser kasserade apparater som innehåller elektriska komponenter. Över 50 miljoner ton e-avfall produceras i världen varje år. En del hamnar i deponier där giftiga kemikalier kan läcka ut över tiden. E-avfall hamnar också i utvecklingsländer där hanteringen kan orsaka allvarliga hälso- och föroreningsproblem.

infografik_webb

På moderna återvinningsanläggningar återvinns och återanvänds e-avfall på ett säkert sätt och bidrar på så vis till den cirkulära ekonomin. På Boliden Rönnskär sker återvinningen av olika e-material, främst elektronikskrot, storskaligt, resurseffektivt och miljöanpassat med hjälp av speciell teknik. Metallerna från e-materialen blir till ny metall som kan användas i andra elektriska och elektroniska applikationer. Järnsanden i sin tur har goda isolerande och dränerande egenskaper vilket gör att den passar bra som konstruktionsmaterial vid väg- och husbyggnation. Dessutom återvinns energin från plasten i e-materialen och omvandlas till fjärrvärme eller el.

 

Bolidens miljöansvar

Boliden arbetar ständigt med att minska sin miljöpåverkan och har ambitionen att göra mer än vad lagar och regler kräver. Under 2015 påbörjades de investeringar som är ett resultat av villkoren i det miljötillstånd som beviljades för Boliden Rönnskär 2014. Totalt uppgår investeringarna till ca 1 Mdr SEK under perioden 2015-2018. Ett exempel på ett större åtagande än vad lagen kräver är det underjordsförvar som Boliden bygger i anslutning till smältverket. Enligt miljölagstiftningen ska processavfall innehållande mer än 0,1 % kvicksilver förvaras där. Boliden har beslutat att även placera allt annat farligt avfall från smältverket i djupförvaret.