Deponi för järnsand

Vid smältverket Boliden Rönnskär produceras järnsand som en biprodukt vid kopparframställningen. Järnsand används i huvudsak som anläggningsmaterial samt som blästersand. I dagsläget mellanlagras järnsanden på Rönnskärs industriområde i Skellefteå kommun.
 
Efterfrågan på järnsand har varierat över åren, vilket medför att mellanlagrade mängder varierar. Långsiktigt tryggad avsättning för järnsand saknas och kapaciteten för mellanlagring inom befintligt industriområde är begränsad.
 
Under 2019 påbörjades arbete med att ta fram underlag för en ansökan till Mark- och miljödomstolen avseende slutligt omhändertagande av järnsanden från Rönnskär vid en deponianläggning. Behovet av deponi gäller dels järnsand som det inte finns avsättning för, dels järnsand som inte uppfyller ställda kvalitetskrav (så kallad off-grade). När järnsand deponeras som avfall kan materialet läggas på deponi för icke farligt avfall, baserat på laktester i enlighet med gällande föreskrifter (NFS 2004:10).
 
En lokaliseringsutredning genomfördes i samarbete med Skellefteå Kommun och utredningar startades för två alternativa platser; Degerön i Örviken och Snesviken nära Näsudden i Skelleftehamn. I arbetet med ansökan har bolaget även genomfört samråd enligt miljöbalken med myndigheter, organisationer och närboende.

Ansökan om deponi senareläggs

Nu är avsättningen för järnsand god till följd av positiv respons från marknaden. Boliden ser också möjligheter till avsättning för egna behov, främst om planerna på utbyggnad av industriområdet österut kan realiseras.
 
Med den bakgrunden har Boliden beslutat omvärdera tidplanen för behovet av en järnsandsdeponi. Bolaget kommer i närtid inte att gå vidare med en ansökan om en deponi.
 
Samtidigt fortsätter utredningarna, men med lägre intensitet och med längre tidplan. Boliden har för avsikt att i slutet av 2022 göra en ny analys och bedöma framtida behov av en deponi.

För mer information kontakta Boliden Mineral AB
Marie Holmberg, projektledare, marie.holmberg@boliden.com, tfn: 0910-77 38 84
Pasi Peltola, miljösamordnare, pasi.peltola@boliden.com, tfn: 0910-77 33 63

Ladda ner Samrådsunderlag gällande deponi för järnsand (PDF)
Ladda ner Presentation samrådsmöte deponi 210830 (PDF)