Utbyggt industriområde, Boliden Rönnskär

Vid smältverket Boliden Rönnskär finns behov av ytor för expansion och utveckling. Bolaget planerar därför att genom utfyllnad i havet utöka det befintliga industriområdet i Skellefteå kommun. Utökningen av området innebär anläggande av vall med erosionsskydd mot havet i öster. Innanför vallen planeras utfyllnad med järnsand. Utbyggnaden kommer även att underlätta för efterbehandling av industriområdet.

Byggande i vattenområde kräver tillstånd enligt miljöbalken (SFS 1998:808) och en miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i ansökan om tillstånd för den planerade verksamheten.

Som en del av ansökningsprocessen hålls samråd med berörda myndigheter, organisationer och sakägare. Samrådsunderlaget kommer att skickas till berörda myndigheter, organisationer och sakägare. Samrådsunderlaget publiceras också på www.boliden.com under rubriken ”Information till närboende” på sidan om Boliden Rönnskär.

För mer information kontakta Boliden Mineral AB
Marie Holmberg, projektledare, marie.holmberg@boliden.com, tfn: 0910-77 38 84
Pasi Peltola, miljösamordnare, pasi.peltola@boliden.com, tfn: 0910-77 33 63

Ladda ner samrådsunderlag för utbyggt industriområde Boliden Rönnskär (PDF)