Vad säger myndigheterna om järnsand?

All användning av järnsand ska ske enligt Bolidens användaranvisning. Om järnsand ska användas på annat sätt, rekommenderar Boliden att kontakt tas med berörd miljömyndighet, t ex Skellefteå kommuns bygg- och miljökontor, för att bedöma om anmälan eller tillståndsprövning bör ske.

Så här ser Skellefteå Kommun på järnsand (extern länk)

Så här ser Länsstyrelsen i Västerbottens län på järnsand (extern länk)

Mark och miljödomstolen
Verksamheten vid Boliden Rönnskär tillståndsprövades 2013 av Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. I tillståndsprövningen diskuterades frågan huruvida nytillverkad järnsand utgör en biprodukt eller ett avfall. Domstolen konstaterade då att den järnsand som produceras vid Rönnskär är en biprodukt och inte ett avfall.

Mark- och miljödomstolen godkänner användningen av järnsand som s k backfill i Bolidens gruva i Kankberg. Domstolen avfärdar tanken om att enbart halter och innehåll ska avgöra om ett ämne är ett avfall eller en biprodukt och anser att järnsand är en biprodukt i denna applikation.

Mark- och miljödomstolen godkänner också användningen av järnsand under en husgrund i Umeå och har upphävt tidigare beslut från Länsstyrelsen och Umeå kommun.