Användningsområden

Boliden järnsand utvinns som en biprodukt från Boliden Rönnskärs kopparframställning. Materialet har mycket goda isolerande och dränerande egenskaper, vilket gör att den passar bra som konstruktionsmaterial vid väg- och husbyggnation.

Genom att återanvända en biprodukt som järnsand, bidrar man till resurseffektivitet och den cirkulära ekonomin. Alternativet till järnsand är att bryta jungfruligt material från bergtäkter.

Järnsandens specifika användningsområde beskrivs i Bolidens användaranvisning. All användning av järnsand ska ske enligt denna användaranvisning. Om järnsand ska användas på annat sätt, rekommenderar Boliden att kontakt tas med berörd miljömyndighet, t ex Skellefteå kommuns bygg- och miljökontor, för att bedöma om anmälan eller tillståndsprövning bör ske.

 

Egenskaper

Järnsanden har mycket goda egenskaper för markisolering och dränering, som är extra betydelsefulla i det norrländska klimatet. Den är lätt att hantera och plana ut, den är kapillärbrytande, isolerande och förhindrar tjälskador i vägar.

Järnsand ska inte blandas med annat material, eftersom den har unika geotekniska egenskaper som går förlorade vid sådan blandning och för att blandning kan försvåra eventuell återanvändning av järnsanden.

 

Användningsområden

  • Anläggnings-, isolerings- och kapillärbrytande lager i vägar, planer och husgrunder
  • Blästermedel

 

Hantering

Vid anläggningsarbeten ska järnsand särhållas från andra material, med t ex geotextiler. I konstruktioner ska järnsanden täckas över med material som minskar lakvattenbildningen. Vid vägbyggnad kan detta göras med bärlager och asfalt. I husgrunder sker detta med betongövergjutning och överbyggnaden (huset). Järnsand ska inte spridas ovanpå marken.

Av försiktighetsskäl ska järnsand inte användas i direkt anslutning till vattentäkter eller dricksvattenbrunnar. Som en särskild försiktighetsåtgärd ska järnsanden inte läggas i direkt kontakt med sulfidjord. Järnsanden ska separeras från sulfidjorden med en alternativt kapillärbrytande konstruktion.